เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดโดเมน .co.th .ac.th .in.th

โดเมน .th ราคา 999 บาท ต่อปี 1799 บาท ต่อ 2 ปี

* สำหรับการจดโดเมนเนม .th จะต้องใช้หลักฐานประกอบการจดทะเบียน และมีเงื่อนไขในการจดดังนี้ * ให้ส่งเอกสารมาทางอีเมล [email protected]

* สำหรับลูกค้าที่จดโดเมน .th ที่อื่นมาแล้ว หากต้องการจะย้ายมาต่ออายุที่ hostneverdie ให้ทำเอกสารเพิ่มตามตัวอย่างนี้ ( ตัวอย่าง )


1. .AC.TH
โดเมนสำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ( ตัวอย่าง )
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ทางโรงเรียนจะต้องออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนและรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง )


2. .IN.TH
โดเมน สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้นสามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท หน้าแรก ( ตัวอย่าง ), ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ( ตัวอย่าง ),
ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/Club/Group

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
ตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับขี่


3. .CO.TH
โดเมนสำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยและตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ
ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย หรือจดโดยเครื่องหมายการค้า

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท ( ตัวอย่าง ) , ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทน
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ
ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ.CO.TH

แบบที่สองคือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

ตัวอย่างหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ตัวอย่างใบ ภ.พ.01 ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ ) ( ตัวอย่าง )
ตัวอย่างใบ ภ.พ.09 ( ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น ) ( ตัวอย่าง )
ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ ) ( ตัวอย่าง )
ตัวอย่างใบ ภ.พ. 20 ( ตัวอย่าง )


4. .GO.TH
โดเมนสำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย

เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
ตัวอย่าง เอกสารออกโดย CIO ( ตัวอย่าง )
ตัวอย่าง เอกสารจากหน่วยงานถึงCIO ( ตัวอย่าง )


5. .OR.TH
.or.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ องค์กรที่ ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมน หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่ามีหน่วยงานของท่านอยู่จริง


6. .NET.TH
สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวอย่าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ( ตัวอย่าง )


7. .MI.TH
โดเมนสำหรับหน่วยงานทางทหาร
เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
ตัวอย่าง จดหมายจากกรมการสารสนเทศทางทหาร. ( ตัวอย่าง )

โปรโมชั่นพิเศษ !

เมื่อจดโดเมน ต่ออายุโดเมน หรือย้ายโดเมน .com .org .name .us ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียม เพียงปีละ 349 บาท/ปี !

จดโดเมนเนม .TH ราคาพิเศษเพียง
1799 บาท/2ปี ประหยัดไป 199 บาท

ทำไมจึงต้องจดโดเมนกับเรา

เป็นเจ้าของโดเมนอย่างแท้จริง

จด Domain กับเรา เป็นเจ้าของ domain อย่างแท้จริง 100% เราจดโดเมนให้โดยใช้ชื่อลูกค้า และมีตัวจัดการโดเมนให้ด้วย

จัดการโดเมนได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้จดทะเบียน, ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข Name Server ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านระบบ Control Panel ของเราซึ่งใช้งานง่ายมากๆ

ล๊อกโดเมนได้

สามารถล๊อกโดเมนเพื่อป้องการการย้ายโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต (domain hijacking)