นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล...

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Hostneverdie Hosting มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้

[1] ผู้ให้บริการจะไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ว่าวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐที่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาลโดยทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก และจะแจ้งผู้ใช้บริการในทันที เว้นแต่ได้รับคำสั่ง/คำขอจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

[2] ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ เพื่อวิเคราะห์ติดตามผล และอื่นๆ ในการใช้งานภายในสำนักงานของผู้ให้บริการเท่านั้น

[3] ผู้ให้บริการเก็บ log file ซึ่งคือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นระยะเวลา 90 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

[4] ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหารวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้หรือ ผู้ให้บริการมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

[5] เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ผู้ให้บริการ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

[6] ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ด้วยความเคร่งครัด

[7] ธุรกิจจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไปใช้นอกเหนือจากข้อ [6] ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า

[8] ผู้ให้บริการอาจ มีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ

[9] ลูกค้าสามารถ login เข้าระบบจัดการลูกค้าของ Hostneverdie ได้ผ่านทาง Facebook เพื่อความสะดวก โดย Hostneverdie จะเก็บเพียงข้อมูล email ของลูกค้าจาก Facebook ที่ใช้ link กับ account ของ Facebook เท่านั้น เพียงใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ dashboard ของเรา

[10] ผู้ใช้บริการสามารถขอ unlink ข้อมูล Facebook account ได้ทุกเมื่อผ่านระบบจัดการลูกค้าของเรา

[11] ลูกค้าสามารถลบข้อมูลที่ link กับ Facebook โดย login เข้า Facebook จากนั้น ให้ไปที่ https://www.facebook.com/settings?tab=applications หา app ชื่อ Hostneverdie แล้วกด delete

[12] ลูกค้าสามารถขอลบข้อมูลจาก app และ server ของเราได้ โดยส่งเมลคำขอไปที่ [email protected] เราจะลบข้อมูลให้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มียอดค้างชำระกับ Hostneverdie และไม่ทำผิดข้อตกลงใน https://www.hostneverdie.com/terms-of-service