hostneverdie logo tinyHOSTNEVERDIE Hosting Your Promising Future
Now hosting over 25,000 domains !

ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 01/02/2017
thai
uk
HostNeverDie ™ Hosting logo
hostneverdie hosting your promising future

HOSTNEVERDIE ™ Privacy Policy

HOSTNEVERDIE Hosting มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้
 • ผู้ให้บริการจะไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ว่าวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐที่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาล
  โดยทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก และจะแจ้งผู้ใช้บริการในทันที เว้นแต่ได้รับคำสั่ง/คำขอจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

 • ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ เพื่อวิเคราะห์ติดตามผล และอื่นๆ ในการใช้งานภายในสำนักงานของผู้ให้บริการเท่านั้น

 • ผู้ให้บริการเก็บ log file ซึ่งคือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด
  ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
  ไว้เป็นระยะเวลา 90 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 • ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา
  รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ
  ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
  หรือเสียหายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้
  หรือ ผู้ให้บริการมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  และ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 • เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ผู้ให้บริการ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ
  หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า
  หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 • ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ด้วยความเคร่งครัด

 • ธุรกิจจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไปใช้นอกเหนือจากข้อ 6) ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า

 • ผู้ให้บริการอาจ มีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  ทุกครั้งที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ
hosting privacy policy

HOSTNEVERDIE ™
Web Hosting Provider

Quality Host
Premium Support
hostneverdie

HOSTNEVERDIE ™
Web Hosting Provider

FAST, RELIABLE,
And SECURE