ข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ อย่างชัดเจน ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทำความเข้าใจและปฎิบัติตามนี้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง และใช้บริการจากทางเราแล้ว ท่านต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถ้าทางเราตรวจพบว่าท่านละเมิดข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะปิดเว็บของท่านทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการคืนแต่อย่างใด


ลักษณะเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ทำ

[1] ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา

[1.1] เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นกิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ

[1.2] เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

[1.3] เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ bittorent, tracker, pirate software, Hacker, Warez, Crack, Backdoor, Phishing เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

[1.4] เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

[1.5] เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ online streaming, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม

[1.6] ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing

[1.7] ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

[1.8] การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

[1.9] เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

[1.10] ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[1.11] เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์ผิดศีลธรรม หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

[2] ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับ Shared and Reseller servers

[2.1] เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Web Space, Free Blog, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting , Free Email หรือคิดค่าบริการแก่บุคคลทั่วไป

[2.2] การใช้งานในลักษณะ File Hosting ที่ไม่ใช่การใช้งานลักษณะ Web Hosting การพิจาณาว่าท่านทำผิดข้อตกลงข้อนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น

[2.3] Web spider หรือ indexer (รวมทั้ง Google Cash / AdSpy)

[2.4] Wordpress MU (Wordpress ธรรมดาใช้ได้), Opencart Multistore (Opencart ธรรมดาใช้ได้), Discuz, ECmall, Ucenter, Moodle e-Learning, Blogmagic, owncloud หรือ script อื่นๆี่ผู้ให้บริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของ Server

3] ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับ VPS servers, Dedicated Servers, และ Colocation Servers

[3.1] ห้ามรัน bit torrent application, tracker, หรือ client ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม

[3.2] รัน Server Game ไม่ว่าเกมใดๆ ก็ตาม

[3.3] รัน Camfrog Server ไม่ว่าประเภทใดๆ ก็ตาม

[4] ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับ VPS servers

[4.1] ใช้งาน I/O หนักจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย

[4.2] ทำ load average ของ VPS Server สูงเกิน 2 เท่าของจำนวน core เป็นระยะเวลาเกิน 15 นาที

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

[1] ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ

[2] โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

[3] ในกรณีที่ชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์ฟรีโดเมนเนมหรือย้ายโดเมนเนมในโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการชำระค่าบริการ หากเกิน 1 เดือนแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับค่าโดเมนเนม ในกรณีต่ออายุโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนมจำแป็นต้องระบุชื่อโดเมนเนมที่จะใช้ /ต่อฟรี ภายใน 1 เดือน

[4] ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

[5] ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการบันทึกในระบบ หากไม่สามารถใช้อีเมลดังกล่าวได้ ผู้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

[6] ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พื้นที่ หรือ Traffic เกิน โดยจะมีอีเมลแจ้งไปก่อนภายใน 7 วัน ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมลแจ้งแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเพิ่ม Quota ด่วน

[7] กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 สัปดาห์ ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางเราจะลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

[8] ผู้ให้บริการขอจำกัด inodes (file) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ shared servers ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service และ Reseller Web Hosting Service อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "การจำกัด inodes"

[9] ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันทีเมื่อมีการใช้ งานทรัพยากรเกินกำลังจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ และจะเปิดให้ใช้งานเมื่อมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ให้บริการไปเลยก็ได้ซึ่งขึ้นกับ ดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น หากยกเลิกไม่ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินตามระยะ เวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา ซึ่งรวมทั้ง Dedicated Servers และ Co-location Services ด้วย

10] เครื่อง Dedicated Servers หรือ Colocation Servers ที่ใช้ Bandwidth สูงจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย จะต้องแยกใช้ DirectNetwork Port แยกออกไปจาก Share Switch

[11] ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service

[12] ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรายกเว้น Dedicated Servers และ Co-location Service ซึ่งผุ้ใช้บริการต้องเป็นคนออกแบบและติดตั้งระบบ backup เอง

[13] ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น

[14] ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม หากไม่เอาโดเมน ไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดได้

[15] ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการทุกกรณี (ยกเว้นค่าโดเมนเนม) ภายใน 15 วัน ( โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้ กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้) (อ่านเงื่อนไขการคืนค่าบริการด้านล่าง)

[16] กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

[17] เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ผู้ให้บริการ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

[18] ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

[1] ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินได้ ก็ต่อเมื่อไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการ

[2] ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ

[3] ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ

[4] ข้อยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า : สินค้า/บริการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้ โดเมน, เช่าซื้อ server, เช่า server, ssl certificate, Google Workspace, Microsoft 365

[5] หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที

[6] ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี

การจำกัด Inodes

[1] ผู้ให้บริการขอจำกัด inodes (file) ของแพกแกจ Shared Web Hosting ดังนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ หากใช้เกินทางเรามีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไข

Novice : 50,000
Starter : 80,000
Basic-1, Basic-1[Elementor Pro] : 100,000
Basic-2, Basic-2[Elementor Pro] : 100,000
Speed, Speed [Elementor Pro] : 150,000
Turbo-1, Turbo-1[Elementor Pro] : 150,000
Turbo-2, Turbo-2[Elementor Pro] : 150,000
Flash-1, Flash-1[Elementor Pro] : 200,000
Flash-2, Flash-2[Elementor Pro] : 200,000
Power, Power[Elementor Pro] : 300,000
Energy, Energy[Elementor Pro] : 350,000
Super, Super[Elementor Pro] : 450,000
Mega, Mega[Elementor Pro] : 550,000
Max, Max[Elementor Pro] : 650,000

[2] ผู้ให้บริการขอจำกัด inodes (file) ของแพกแกจ Reseller Web Hosting ดังนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ หากใช้เกินทางเรามีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไข

Pluto : 300,000
Mercury : 350,000
Venus : 400,000
Neptune : 450,000
Uranus : 500,000
Saturn : 550,000
Jupiter : 600,000
Sun : 700,000