คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Email Management

E-mail Management

E-mail Management Directadmin มีเมนูที่ใช้จัดการเกี่ยวกับ E-mail อยู่หลายเมนู ตั้งแต่การจัดการ E-mail Account, การตั้งค่าสำหรับ E-mail ที่ส่งมายัง User ที่ไม่อยู่ในระบบ, การส่งต่อ, การตอบรับอัตโนมัติ, การตั้งข้อความแจ้งวันหยุด, การจัดการรายชื่อผู้รับ, การกรอง E-mail ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ใน web browser หากไม่สามารถใช้งานผ่าน port 4229 ให้ติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลุกค้าของ Hostneverdie Hosting
* หากต้องการใช้ Google Workspace หรือ Office 365 เป็นตัวจัดการ E-mail ให้ติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลุกค้าค่ะdirectadmin email management


E-mail Accounts เป็นเมนูที่ใช้จัดการกับ E-mail Account ของโดเมนของท่านdirectadmin email management
 1. รายชื่อ E-mail Accounts แสดงรายชื่อ E-mail สำหรับโดเมนนี้ โดยทุกๆ email จะอยู่ในรูปแบบ [email protected] หากต้องการจะเปลี่ยน password ของ E-mail ให้เลือกที่ลิงค์ change ใน column Password/Quota
 2. Create mail account
  • เป็นการสร้าง E-mail account
  • ให้ใส่ username, password และ Quota ของ E-mail จากนั้นให้กด Createdirectadmin email management
 3. Delete เลือก Account ที่ต้องการลบทั้งหมดแล้วกด delete เพื่อลบ E-mail account ที่ไม่ใช้แล้ว

การใช้งาน Forwarders Email

 1. login เข้า control panel Directadmin แล้วเลือกเมนู Forwarders แล้วเลือก Create new E-Mail Forwarder directadmin email management
 2. เข้าสู่หน้าการตั้งค่า forward email รายละเอียดการตั้งค่าดังนี้
  1. Forwarder Name: คือ อีเมลต้นทาง ที่ต้องการ forward
  2. Destination Email: คือ อีเมล ปลายทาง ที่จะ forward ไปหาdirectadmin email management
 3. ใส่รายละเอียด ข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าแล้วกด Create directadmin email management
 4. การสร้าง forward email เรียบรอ้ยแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความ ดังนี้ค่ะ ให้ กดตรง Click HERE เพื่อเข้าตรวจสอบการตั้งค่า forward email directadmin email management
 5. การตั้งค่า forward email เรียบร้อยแล้ว directadmin email management


Webmail: Squirrelmail, Webmail: UebiMiau, และ Webmail: Roundcube เป็น interface สำหรับใช้งาน email เมื่อกดที่เมนูต่างๆ เหล่านี้จะมีช่องให้ใส่ username และ password ซึ่งคือ username และ password ของ E-mail account นั่นเอง

Catch-All E-Mail เป็นเมนูสำหรับจัดการกับ E-mail ที่ส่งหาเราไม่สำเร็จ อาจจะเพราะส่งถูกโดเมนแต่ผิด address แนะนำให้เลือก Fail เพราะผู้ส่ง E-mail จะได้รู้ว่าส่ง E-mail ไม่สำเร็จ

Forwarders เป็นเมนูสำหรับ direct E-mail ที่รับมาไปยัง E-mail address อันอื่น เช่น ถ้าต้องการจะ redirect E-mail ที่ส่งเข้า [email protected] ไปยัง [email protected] ให้ใส่ Forwarder name เป็น [email protected] และใส่ [email protected] สำหรับ destination E-mail

Autoresponders เป็นเมนูสำหรับจัดการ ระบบการตอบรับอัตโนมัติของ E-mail

Vacation Messages เป็นเมนูสำหรับจัดการ ระบบทิ้งข้อความไว้ว่าเจ้าของ E-mail ลาพักร้อน

Mailing List เป็นกลุ่มรายชื่อของอีเมลซึ่งเมื่อคุณส่งอีเมลไปที่ Mailing List นั้น Mailing Lists จะช่วยกระจายไปให้กับอีเมลอื่นๆที่อยู่ใน List โดยอัตโนมัติ เช่น สมมุติว่าคุณตั้งชื่อ Maling List ว่า [email protected] แล้วก็นำเอาอีเมลของผู้ที่ต้องการอยู่ในกลุ่มมาลงทะเบียนไว้ เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มของ Mailing Lists ส่งอีเมลไปที่ [email protected] ระบบก็จะช่วยทำการกระจายให้กับทุกคนในกลุ่มนี้

SPAM Filters เป็นเมนู block spam mail ซึ่งสามารถกำหนด parameter ในการ block ได้หลายรูปแบบเช่น block ที่ content ของ E-mail หรือจะ block domain เลยก็ยังได้

Spamassassin Setup เป็นโปรแกรมสำหรับ spam mail ซึ่งสามารถกำหนด threshold ในการ block ได้